Chương trình – Toán tư duy

Chương trình

Chương trình lớp 1:

Buổi 1 Tìm số còn thiếu Buổi 13 Hình học 2D
Buổi 2 Tính quy luật Buổi 14 Khái niệm điểm- đường thẳng
Buổi 3 Số liền trước – Số liền sau Buổi 15 Math Domino Số học
Buổi 4 Math Kangaroo 1 Buổi 16 Thực hành đo lường
Buổi 5 Phép cộng Buổi 17 Math Domino Hình học
Buổi 6 Phép trừ Buổi 18 Nhiều hơn- Ít hơn
Buổi 7 Ôn tập 1 Buổi 19 Ôn tập 3
Buổi 8 Phép cộng 3 số Buổi 20 Thời gian
Buổi 9 So sánh – Cấu tạo số Buổi 21 Tính chẵn lẻ
Buổi 10 Giải cứu mặt trăng Buổi 22 Math Kangaroo 2
Buổi 11 Ôn tập 2 Buổi 23 Một số dạng toán nâng cao dựa trên phép cộng
Buổi 12 Kiểm tra cuối kỳ 1 Buổi 24 Một số dạng toán nâng cao dựa trên phép cộng (tiếp)
Buổi       25 Kiểm tra cuối kỳ 2

Chương trình lớp 2:

Buổi 1 Thử thách số 0 Buổi  13 Hình học đối xứng
Buổi 2 Đếm hình 2D Buổi 14 Tổ hợp dạng đơn giản
Buổi 3 Tính chẵn lẻ Buổi 15 Hình học ghép hình
Buổi 4 Math Kangaroo Buổi 16 So sánh thay thế
Buổi 5 Nhiều hơn – Ít hơn Buổi 17 Hình học đếm hình
Buổi 6 Ôn tập 1 Buổi 18 Math Domino
Buổi 7 Bài toán tuổi Buổi 19 Phép cộng – Phép nhân/Thống kê tổng chẵn- tổng lẻ
Buổi 8 Logic Hình học Buổi 20 Phép trừ- phép chia/ Thống kê tích chẵn -tích lẻ
Buổi 9 Thời gian Buổi 21 Bài toán trồng cây
Buổi 10 Giải cứu mặt trăng Buổi 22 Logic (Lập bảng)
Buổi 11 Ôn tập 2 Buổi 23 Bài toán xếp hàng
Buổi 12 Kiểm tra cuối kỳ 1 Buổi 24 Ôn tập 4
Buổi 25 Kiểm tra cuối kỳ 2

Chương trình lớp 3:

Buổi 1 Thử thách số 0 – Quy nạp Buổi 13 Logic Hình học – Số học
Buổi 2 Quy nạp (Buổi 2) Buổi 14 So sánh & Thay thế
Buổi 3 Math Kangaroo 1 Buổi 15 So sánh & Thay thế (Buổi 2)
Buổi 4 Tổ hợp Buổi 16 Logic – Math Kangaroo 2
Buổi 5 Tổ hợp (Buổi 2) Buổi 17 Tô màu bản đồ
Buổi 6 Ôn tập 1 Buổi 18 Số học – Phép chua có dư
Buổi 7 Bài toán trồng cây Buổi 19 Ôn tập 3
Buổi 8 Hình học không gian Buổi 20 Math Domino
Buổi 9 Hình học đối xứng Buổi 21 Chu vi – Diện tích
Buổi 10 Giải cứu mặt trăng Buổi 22 Logic (Nói dối – Nói thật)
Buổi 11 Ôn tập 2 Buổi 23 Xác xuất – Thống kê
Buổi 12 Kiểm tra cuối kỳ 1 Buổi 24 Ôn tập 4
Buổi 25 Kiểm tra cuối kỳ 2

 

Chương trình lớp 4:

Buổi 1 Thử thách số 0 Buổi      13 Quy nạp
Buổi 2 Logic (Nói dối – Nói thật) Buổi 14 Quy nạp (Buổi 2)
Buổi 3 Math Kangaroo 1 Buổi 15 Math Domino
Buổi 4 Bài toán Tổng-Hiệu Buổi 16 Tổ hợp
Buổi 5 Bài toán Tổng – Tỷ Buổi 17 Tổ hợp (Buổi 2)
Buổi 6 Bài toán Hiệu -Tỷ Buổi 18 Logic số học – hình học
Buổi 7 Ôn tập 1 Buổi 19 Ôn tập 3
Buổi 8 Bài toán Tỷ lệ thuận- Tỷ lệ nghịch Buổi 20 Math Kangaroo 2
Buổi 9 Xác suất Buổi 21 Dấu hiệu chia hết
Buổi 10 Giải cứu mặt trăng Buổi 22 Phép chia có dư
Buổi 11 Ôn tập 2 Buổi 23 Logic mệnh đề
Buổi 12 Kiểm tra cuối kỳ 1 Buổi 24 Ôn tập 4
Buổi 25 Kiểm tra cuối kỳ 2

Chương trình lớp 5:

Buổi 1 Dirichlet Buổi 13 Giải toán bằng cách lập sơ đồ
Buổi 2 Dirichlet (Buổi 2) Buổi 14 Xác suất
Buổi 3 Math Kangaroo 1 Buổi 15 Bài toán chuyển động
Buổi 4 Tổ hợp Buổi 16 Bài toán chuyển động (Buổi 2)
Buổi 5 Tổ hợp (Buổi 2) Buổi 17 Math Kangaroo 2
Buổi 6 Tổ hợp (Buổi 3) Buổi 18 Hình học phẳng  – không gian
Buổi 7 Math Domino Buổi 19 Hình học phẳng – không gian (Buổi 2)
Buổi 8 Quy nạp Buổi 20 Bài toán thừa- thiếu
Buổi 9 Quy nạp (Buổi 2) Buổi 21 Math Domino 2
Buổi 10 Giải cứu mặt trăng Buổi 22 Biểu đồ Venn
Buổi 11 Ôn tập 1 Buổi 23 Tính ngược
Buổi 12 Kiểm tra cuối kỳ 1 Buổi 24 Ôn tập 2
Buổi 25 Kiểm tra cuối kỳ 2
Game
×